امام حسن عسکری علیه السلام - دائره المعارف اسلامی

موضوع: 
امام حسن عسکری علیه السلام

جزییات کتاب

پدیدآورنده : ژوزف الیاش

منبع الکترونیکی : کتابخانه دیجیتالی امام علی(علیه السلام)

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ زندگی ژوزف الیاش؛ بررسی و نقد مدخل امام عسکری در EI2؛ سخن پایانی؛ کتاب شناسی مقاله الیاش؛ پاورقی

Share