دانلود نرم افزار وکتاب آداب و احکام تلاوت قرآن

دانلود نرم افزار و کتاب آداب و احكام تلاوت قرآن نوشته محمد باقر معرفت
دانلود نرم افزار وکتاب آداب و احکام تلاوت قرآن

دانلود نرم افزار وکتاب آداب و احکام تلاوت قرآن

کتاب آداب و احکام تلاوت قرآن کریم نوشته حجت الاسلام محمد باقر معرفت در قالبهای مختلف تقدیم حضورتان میگردد...

عناوین اصلی کتاب شامل:

اشاره؛ سخن ناشر؛ مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله؛ فهرست؛ مقدمه ای از نگارنده؛ اهداء؛ تشکر؛ بخش اوّل: آداب تلاوت؛ بخش دوم: احکام تلاوت؛ بخش سوّم: خاتمه؛ فهرست منابع

دانلود نرم افزار وکتاب آداب و احکام تلاوت قرآن

همچنین شما می توانید برای مطالعه بیشتر درباره آداب و احکام تلاوت به «قرآن صوتی حبل المتین» و «نرم افزار قرآن مبین» مراجعه نمایید.

پدیدآورنده: 
Share