دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو

دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو، نوشته:قاسم اخوان نبوی، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ:۱۳۹۲.
دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو

دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو

دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو، نوشته: قاسم اخوان نبوی، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ:۱۳۹۲.

دانلود کتاب و نرم افزار دین، اسطوره، خرافه و جادو

عناوین اصلی كتاب دین، اسطوره، خرافه و جادو شامل:

اشاره؛ دیباچه؛ پیش گفتار؛
بخش اول: كلیات[فصل اول: اصطلاح شناسی - فصل دوم: ویژگی های دین، اسطوره، خرافه و جادو]؛
بخش دوم: رویكرد به دین، خرافه و توتم پرستی[فصل اول: دیدگاه های اندیشمندان درباره دین، اسطوره، خرافه و جادو - فصل دوم: نقد و بررسی نظریه های اندیشمندان غربی با توجه به مبانی اسلامی - فصل سوم: پی آمدهای دیدگاه اندیشمندان غرب و اسلام]؛
بخش سوم: اسطوره، جادو و خرافه از دیدگاه آیات و روایات[فصل اول: اسطوره، جادو و خرافه از دیدگاه آیات و روایات - فصل دوم: آسیب شناسی اسطوره، جادو و خرافه بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی- فصل سوم: شیوه های اصلاح باورهای خرافی- فصل چهارم: شبهه های مربوط به دین، اسطوره، جادو و خرافه]؛
بخش چهارم: همراه با برنامه سازان[۱. نقش رسانه در پیدایش خرافه و اسطوره سازی ۲. نقش رسانه در اسطوره زدایی و خرافه ستیزی ۳. نقش رسانه در ترویج اندیشه ناب دینی ۴. نقد و بررسی عملکرد رسانه ۵. پیشنهاد کلی برای برنامه ریزان ۶ . پیشنهادهای برنامه ای]؛
سخن پایانی؛ كتاب نامه.

Share