آداب الکترونیکی

درسنامه؛
ارتباطات الکترونیکی

این مینی دوره نگاهی دارد به بایدها و نبایدها در ارتباطات الکترونیک از جمله ایمیل، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های ارتباطی. به عبارت دیگر در این دوره آداب و رسوم ارتباطات الکترونیکی را بررسی می کنیم.

 

در این مینی دوره می خوانید:

ﻧﺘﻴﮑﺖ(Netiquette)یا آداب الکترونیکی ﭼﻴﺴﺖ؟/ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ
ﻧﺘﻴﮑﺖ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻫﺎ / درس دوم
ﻧﺘﻴﮑﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻴﻞ/ﺩﺭﺱ ﺳﻮﻡ
ﺗﮑﺴﺖ - ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ - ﭘﻴﺎﻣﮏ/ ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ

Share