درسنامه های آموزشی

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

رکن اصلی محفل حسینی

چهار رکن اصلی یک محفل حسینی

درسنامه ورد 9 -ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد ۹ - ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد 8 - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد ۸ - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد 7 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد ۷ - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد 6 -ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد ۶ - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ (قسمت پنجم Word)

درسنامه ورد ۵ - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ (قسمت سوم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ (قسمت سوم Word)

درسنامه ورد - شروع یک تایپ ساده (قسمت دوم Word)

درسنامه ورد - شروع یک تایپ ساده (قسمت دوم Word)