درسنامه های آموزشی

طرح درس تبلیغات و پروپاگاندا برای دانش آموزان

طرح درس «تبلیغات و پروپاگاندا» برای دانش آموزان

لزوم استرس زدایی از آموزش دانش آموزان ابتدایی

لزوم استرس زدایی از آموزش دانش آموزان ابتدایی

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

رکن اصلی محفل حسینی

چهار رکن اصلی یک محفل حسینی

درسنامه ورد 9 -ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد 9 - ﺩﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

درسنامه ورد 8 - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد 8 - ﺩﺭﺝ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﮑﯽ

درسنامه ورد 7 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد 7 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ

درسنامه ورد 6 -ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد 6 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ

درسنامه ورد - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ (قسمت پنجم Word)

درسنامه ورد 5 - ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﺳﻨﺪ

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)

درسنامه ورد - ﺯﻳﺒﺎﺳﺎﺯﯼ ﻣﺘﻦ- ﺑﺨﺶ دوم (قسمت چهارم Word)