دانلود کتاب و نرم افزار نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی

نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی، نوشته: نجم الدین طبسی، ناشر: فصلنامه انتظار، چاپ: ۱۳۸۱
دانلود کتاب و نرم افزار نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی

نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی

نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی، نوشته: نجم الدین طبسی، ناشر: فصلنامه انتظار، چاپ: ۱۳۸۱.

نهی از قیام در بوته نقد و تحلیل روایی

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛ روایتی درباره خروج حضرت قائم (۱)؛ روایتی درباره خروج حضرت قائم (۲)؛ پاورقی.

 

 

Share