دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا

دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا، نوشته: رسول ملکیان اصفهانی، ناشر: مولف، چاپ:۱۳۹۶.
دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا

دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا

دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا، نوشته: رسول ملکیان اصفهانی، ناشر: مولف، چاپ:۱۳۹۶.

دانلود کتاب و نرم افزار خاطرات اروپا

عناوین اصلی کتاب شامل:

فهرست:؛ مقدمه؛ سوابق تبلیغی؛ شرایط تبلیغات جهانی؛ معیار زبانشناسی جهانی؛ اقدامات وطرحهای بین المللی؛ بخش اول :کلیسا و کشیش؛ بخش دوم: تاریخ وجغرافیای غرب؛ بخش سوم: دین ومردم وفرهنگ اروپا؛ بخش چهارم: ارتباط حوزه علمیه وروحانیت باغرب؛ بخش پنجم:ظرفیت های حوزه علمیه اصفهان؛ بخش ششم:نتایج نهائی سفر؛ بخش هفتم:عکس ها ویادها

Share