هدف معاویه از ایجاد فتنه ها

پرسش و پاسخ؛
پرسش

پرسش : هدف معاویه از فتنه هایی كه برپا كرد چه بود؟
پاسخ : هر كس تاریخ زندگی معاویه و رفتار او را بخواند، شكی برایش باقی نخواهد ماند كه قصد او از ایجاد فتنه، حكومت و سلطنت بود و این سودا را از زمان خلافت عثمان در سر داشت و با وجود اینكه می دانست بر باطل است و كسی مانند او را از پیامبر نصیبی نیست؛ مع ذلك با ولی خدا و كسی كه به اتفاق تمام صحابه از او و هر كسی اولی و سزاوارتر به خلافت بود به جنگ پرداخت و كرد آنچه كرد. 
معاویه در كارهایش، خود را آزاد می دانست. نه مقید به حفظ مصالح اسلامی و نه رعایت احكام شرع بود، او مصالح خود و حكومتش را می دید و مقصدش حكومت بود. حتی در دعوای خونخواهی عثمان هم به هیچ وجه قصدش خونخواهی از او نبود، بلكه خونخواهی او را دستاویز حكومت قرار داد و لذا وقتی به سلطنت رسید، دیگر حرفی از آن به میان نیاورد. و كسانی را كه قاتلین عثمان معرفی می كرد آزاد گذاشت.

 

منبع: ای پرسش

Share