آزادسازی حلب سوریه

آزادسازی حلب سوریه

حلب را خدا آزاد کرد.

دیروز خرمشهر، امروز حلب، فردا قدس(نصر من الله و فتح قریب)

Share