برخی از گناهان و عواقب آنها

نزول عذاب

امام صادق ( علیه السلام ):
گناهی كه نعمت ها را تغيير مى دهد، تجاوز به حقوق ديگران است. گناهى كه پشيمانى مى آورد،  قتل است. گناهى كه گرفتارى ايجاد مى كند،  ظلم است. گناهى كه  آبرو مى بَرد،  شرابخوارى است. گناهى كه جلوى  روزى را مى گيرد،  زنا است. گناهى كه  مرگ را شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خويشان است. گناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تيره و تار مى كند، نافرمانى از پدر و مادر است.

منبع: علل الشرايع ج 2، ص 584 ، ح 27.

 

Share