ولایت فقیه

ولایت فقیه

امام خمینی {رحمه الله}:
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

منبع: صحیفه ی امام جلد ۱۰ صفحه ی ۵۸.

Share