درگذشت "بديع الزمان همدانی" اديب بزرگ مسلمان(378 ق)

11 جمادی الثانی
مقامات بديع الزمان

احمدبن حسين بن يحيی بن سعيدبن بشر همدانی از اكابر ادبای اسلام و شيعه است. كلمات او در نهايت فصاحت و بلاغت است و در قوه ی حافظه و بديهه گويى بسيار كم نظير و عجيب بود. همداني در نظم و نثر عربي بسيار ماهر و از مصاحبان صاحب بن عبّاد، عالم بزرگ اسلامي است. كتاب مقامات او كه معروف به مقامات بديع الزمان است مشهور می باشد. وی دارای ديوان شعری هم بود و رسائل و مكاتيب او نيز در رسائل بديع الزمان جمع شده است. كتاب امالی را هم به او نسبت دادند. در روز جمعه يازده جمادی الاخر سال 378 يا 398 وفات يافته است. می گويند بديع الزمان همدانی در قبر به هوش آمد و صدای وی به گوش اهالی رسيد. بعد از نبش قبر ديدند دست بر ريش دارد و از هول قبر جان داده است.

Share