صدور پيام حضرت امام خمينی درباره تحريم شركت در حزب شاهنشاهی رستاخيز

21 اسفند (1353 ش)
امام خمینی (ره),قیام 15 خرداد,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

پس از تشكیل حزب شاهنشاهی رستاخیز در 11 اسفند 1353 و دعوت رژیم از مردم برای عضویت در آن و تهدید دستگاه جور به خروج از كشور برای كسانی كه عضو حزب نشوند، حضرت امام خمینی كه در آن زمان در نجف اشرف به سر می بردند، طی پیامی شركت در این حزب دین ستیز را حرام و كمك به استیصال مسلمین عنوان كردند. ایشان در این پیام فرمودند: "نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شركت در آن بر عموم ملت حرام و كمك به استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهی از منكر است و چون این نغمه تازه كه به دستور كارشناسان یغماگر برای اغفال ملت از مسائل اساسی از حلقوم شاه برخاسته تا كشور را بیش از پیش، خفقان زده كند و راه را برای مسائلی كه در نظر دارند، باز نمایند، لذا لازم است حسب وظیفه تذكراتی بر همه باشد كه ملت مسلمان، تا فرصت از دست نرفته، با مقاومت بیش از پیش و همه جانبه، جلو این نقشه های خطرناك را بگیرند. درباره این حزب به اصطلاح رستاخیز ملی ایران باید گفت این عمل با این شكل تحمیلی، مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و درهیچ یك از كشورهای عالم نظیر ندارد."

Share