درگذشت "امیرعلی شیرنوایی" ادیب، سیاستمدار و وزیر سلطان حسین گوركانی(906ق)

12 جمادی الثانی
امیرعلی شیرنوایی

امیرعلی شیر بن آلوس ملقب به نظام الدین از مشاهیر درباریان و وزرای سلطان حسین گوركانی، در سال 844 ق به دنیا آمد. وی به زبان فارسی و تركی شعر می سرود و به "ذواللسانین" معروف بود. امیرعلی شیر با آن كه وزیر سلطان بود ولی هیچ گاه از تألیف ومطالعه ی علمی غافل نمی گشت. سرانجام از وزارت كناره گیری كرد و با شاعر هم عصر خود، عبدالرحمن جامی مصاحبت گزید. اربعین منظوم، دیوان اشعار، محبوب القلوب و ده ها اثر دیگر از تالیفات اوست. او به ساخت و تعمیر بناهای اسلامی فراوانی از جمله ایوان حرم امام رضا و مقبره ی شیخ عطار همت گماشت.

Share