تفاوت چکيده و خلاصه

مقاله نویسی
مقاله نویسی

گر چه ممکن است و خلاصه را به طور کلی در فارسی یکی بدانیم، اما برای بیان آنچه رد انگلیسی abstract خوانده می شود، کلمه ی چکیده ازهرکلمه ی دیگری که در این زمینه تصور شود بهتر است و البته امروزه در مجلات تخصصی، چکیده معادل abstract شمرده شده، از خلاصه متمایز می گردد .
*خلاصه گاه به معنای مبانی است .خلاصه ی یک موضوع، یعنی بیان کلیات آن موضوع و حذف جزئیات آن ؛در حالی که گاه چکیده، ذکر جزئیات یک مدرک علمی اهمیتی خاص دارد .
*در خلاصه، گاه از مهمترین مباحث صرف نظر می کنند، اما در چکیده ملزم هستیم که حتماً مهمترین مباحث را منعکس کنیم .
*خلاصه کردن یعنی مطلب با مدرکی را برای گروههایی که از لحاظ سنی، ذهنی، علمی و یا فرهنگی در شرایط معینی هستند قابل استفاده کنیم. ولی چکیده برای سهولت در انتخاب و جستجوی مطالب است .
*خلاصه، از یک کتاب، گزارش، یکی از دانشها با بخش معینی از معارف بشری صورت می گیرد در حالی که چکیده به طور عمده ازمقالات صورت می گیرد.

منبع: نشریه پایگاه نور ،شماره 12.

Share