امضای معاهده "قسطنطنیه" عثمانی، انگلیس و فرانسه (۱۸۵۴م)

۱۲ مارس
"قسطنطنیه"

در دوازدهم مارس ۱۸۵۴م معاهده تاریخی قسطنطنیه در شهر اسلامبول پایتخت عثمانی میان فرانسه، انگلستان و امپراتوری عثمانی منعقد شد. اساس این معاهده حفظ منافع كشورهای غربی بود و نه به نفع عثمانی. در حقیقت با توجه به حملات ارتش روسیه و اشغال بلغارستان و رومانی، دول اروپایى احساس خطر نمودند و براساس این معاهده الحاق دو بخش فوق به روسیه را نپذیرفتند. پس از امضای این معاهده، سه كشورِ مذكور در مقابله با توسعه‏ طلبی روسیه تزاری در اروپا، به موفقیت‏هایی دست یافتند كه پیروزی بر روسیه در جنگ كریمه، از آن جمله بود. این پیروزی به واسطه حمایت كشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان به دست آمد و در نتیجه روسیه مجبور به خروج از مناطق اشغالی گردید.

Share