عمليات كوچك امام مهدی(عج) توسط سپاه (1359ش)

26 اسفند
عمليات كوچك امام مهدی(عج)

پس از چندین بار شكست عملیات های رزمندگان اسلام، سرانجام عملیات امام مهدی(عج) در منطقه غرب سوسنگرد آغاز شد. دشمن كه تصور نمی كرد در روز روشن مورد حمله واقع شود، غافلگیرانه به وحشت افتاد و پس از ساعاتی درگیری، راهی جز فرار برای آنان باقی نماند. در این تهاجم صدنفر از نیروهای دشمن كشته و مجروح شده و علاوه بر اسارت ده ها نفر، یك گردان تانك و یك گردان مكانیزه دشمن به طور صددرصد منهدم شد. پس از دو روز، به علت نبود نیروهای جایگزین و پشتیبانی، نیروهای عراق اقدام به پاتك نموده و منطقه را باز پس گرفتند. گرچه منطقه تصرف شده، مجدداً از دست رفت ولی نتایج درخشان و مثبت عملیات، قابلیت و توانایی نیروهای فداكار و شهادت طلب اسلام را به اثبات رساند.

 

Share