امضای قرارداد سیاسی عكّا در جریان جنگ های صلیبی(587 هجری قمری)

17 جمادی الثانی
جنگ های صلیبی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در جریان جنگ های صلیبی بین مسلمانان و جنگجویان مسیحی، قراداد سیاسی "عَكّا" برای تسلیم شهر "عَكّا"به مسیحیان و استرداد سه هزار اسیر مسلمان، بین مسلمانان و مسیحیان به امضا رسید. ولی مسیحیان، اسیرانِ مسلمان را كشته و دوباره جنگ های صلیبی آغاز شد كه با شكست مسیحیان پایان یافت. شهر عَكّا در سال پانزدهم هجری توسط مسلمانان فتح شده بود اما در سال 497 هجری قمری به تسخیر فرنگی ها درآمد. این شهر در سال 583 هجری قمری توسط صلاح الدین ایوبی از صلیبیون باز پس گرفته شد ولی در سال 587 هجری قمری باز هم به چنگ فرنگی ها افتاد و تاكنون در دست آنان باقی مانده است. در جریان جنگ های صلیبی بین مسلمانان و جنگجویان مسیحی، قراداد سیاسی "عَكّا" برای تسلیم شهر "عَكّا"به مسیحیان و استرداد سه هزار اسیر مسلمان، بین مسلمانان و مسیحیان به امضا رسید. ولی مسیحیان، اسیرانِ مسلمان را كشته و دوباره جنگ های صلیبی آغاز شد كه با شكست مسیحیان پایان یافت. شهر عَكّا در سال پانزدهم هجری توسط مسلمانان فتح شده بود اما در سال 497 ه.ق به تسخیر فرنگی ها درآمد. این شهر در سال 583 هجری قمری توسط صلاح الدین ایوبی از صلیبیون باز پس گرفته شد ولی در سال 587 ه.ق باز هم به چنگ فرنگی ها افتاد و تاكنون در دست آنان باقی مانده است.

Share