مرگ "فتحعلی شاه" دومين شاه قاجار(1250 ق)

19 جمادی الثانی
فتحعلی شاه قاجار

‏‏فتحعلی شاه قاجار كه مدتی در اواخر عمر خود به بیماری دچار شده بود در 19 جمادی الثانی 1250 ق پس از حدود 38 سال سلطنت در 68 سالگی در اصفهان درگذشت. جسد او را به قم برده و در آستانه ی حضرت معصومه به خاك سپردند. فتحعلی شاه در دوران پادشاهی طولانی خود، همواره سرگرم كشمكش باقوای داخلی و خارجی بود و به كمك فرزندان خود بود كه توانست بر مشكلات داخلی توفیق یابد.در زمان او جنگ های اول ودوم ایران و روسیه روی داد و باعث انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و تركمانچای و جدا شدن سرزمین های پهناوری از كشور ایران و الحاق به روسیه گردید. فتحعلی شاه در موقع مرگ از ده ها زنِ خود بیش از 105 دختر و پسر و در حدود 600 نوه به یادگار گذارد. كثرت اولاد او در زمان حیات و پس از خودش، اوضاع اداری مملكت را مشوَّش كرد و چون هر كدام از این شاهزادگان، دارای دستگاه و روابط بسیاری بودند، از انجام هر ظلمی به مردم، اِبا نمی كردند. از طرفی مردم كه مورد ستمیقرار می گرفتند، چون تجاوزكننده، فرزند شاه بود، برای شكایت از مظالم ایشان، چاره ای جز تحمل نداشتند. فتحعلی شاه از اصلاحات خبری نداشت و شاید، هرگز به فكر این كار هم نیافتاده بود.

Share