مرگ خانم "شارلوت برونته" ادیب شهیر قرن نوزدهم انگلیس (1855م)

21 مارس
شارلوت برونته

خانم شارلوت برونته ادیب معروف انگلیسی در 21 آوریل 1816م در انگلستان به دنیا آمد. وی به همراه خواهران خود به نام های امیلی و آن، سالیان دراز با پدر كشیش خود و تنها برادرشان زندگی می كرد و هر سه خواهر پس از چندی به دامان كتاب و ادبیات كشیده شدند. شارلوت در 28 سالگی به همراه خواهرش امیلی، مجموعه اشعار خود را انتشار داد و یك سال بعد نیز كتاب معروف یتیم را منتشر ساخت. این كتاب كم و بیش شرح زندگانی و احساسات خود او بود. هنگام انتشار این اثر، شارلوت به خواهرش امیلی نوشت، "برخلاف تصور بسیاری از نویسندگان جهان، من با این اثر، می خواهم ثابت كنم كه قهرمان كتاب لازم نیست دختر آشوبگر و همه پسند باشد. هم چنین می خواهم بگویم كه با یك اثر می توان درجهان شهرت و جاودانگی كسب كرد." همانگونه كه شارلوت پیش بینی كرده بود، داستان یتیم ناگهان موجی از احساسات در سراسر انگلستان به وجود آورد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. اشعار شارلوت برونته را در ادبیات انگلستان، عالی ترین نمونه شِكوِه های زنان دلباخته و ناكام شمرده اند. هرچند اشعار خواهرش امیلی را عمیق تر و عالی تر از او دانسته اند. اشعار این سه خواهر بیشتر با روح آنها سر و كار دارد و از جنبه هوس عاری است؛ زیرا تقریباً هیچ كدام از آنها، عشق را جز به صورت روحانی نشناخته بودند. این سه خواهر عمری كوتاه داشتند و پس از آن كه دو خواهر شارلوت در 29 و 30 سالگی درگذشتند، شارلوت نیز در 21 مارس 1855م در 39 سالگی جان سپرد. هرچند شارلوت برونته در میان سه خواهر، دارای ارزش ادبی و شهرت بیشتری بود ولی به طور كلی، خواهران برونته از نخستین زنان مشهوری بودند كه در جهان داستان نویسی در انگلستان ظهور كردند و با آثار دلنشین و روح نواز خود، میلیون ها ادب دوست سراسر عالم را به خود مشغول داشتند. خانم شارلوت برونته ادیب معروف انگلیسی در 21 آوریل 1816م در انگلستان به دنیا آمد. وی به همراه خواهران خود به نام های امیلی و آن، سالیان دراز با پدر كشیش خود و تنها برادرشان زندگی می كرد و هر سه خواهر پس از چندی به دامان كتاب و ادبیات كشیده شدند. شارلوت در 28 سالگی به همراه خواهرش امیلی، مجموعه اشعار خود را انتشار داد و یك سال بعد نیز كتاب معروف یتیم را منتشر ساخت. این كتاب كم و بیش شرح زندگانی و احساسات خود او بود. هنگام انتشار این اثر، شارلوت به خواهرش امیلی نوشت، "برخلاف تصور بسیاری از نویسندگان جهان، من با این اثر، می خواهم ثابت كنم كه قهرمان كتاب لازم نیست دختر آشوبگر و همه پسند باشد. هم چنین می خواهم بگویم كه با یك اثر می توان درجهان شهرت و جاودانگی كسب كرد." همانگونه كه شارلوت پیش بینی كرده بود، داستان یتیم ناگهان موجی از احساسات در سراسر انگلستان به وجود آورد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. اشعار شارلوت برونته را در ادبیات انگلستان، عالی ترین نمونه شِكوِه های زنان دلباخته و ناكام شمرده اند. هرچند اشعار خواهرش امیلی را عمیق تر و عالی تر از او دانسته اند. اشعار این سه خواهر بیشتر با روح آنها سر و كار دارد و از جنبه هوس عاری است؛ زیرا تقریباً هیچ كدام از آنها، عشق را جز به صورت روحانی نشناخته بودند. این سه خواهر عمری كوتاه داشتند و پس از آن كه دو خواهر شارلوت در 29 و 30 سالگی درگذشتند، شارلوت نیز در 21 مارس 1855م در 39 سالگی جان سپرد. هرچند شارلوت برونته در میان سه خواهر، دارای ارزش ادبی و شهرت بیشتری بود ولی به طور كلی، خواهران برونته از نخستین زنان مشهوری بودند كه در جهان داستان نویسی در انگلستان ظهور كردند و با آثار دلنشین و روح نواز خود، میلیون ها ادب دوست سراسر عالم را به خود مشغول داشتند.

Share