کارگاه مقاله نویسی در ۲۵ گام

مقاله نویسی
مقاله نویسی

اگر می خواهید به صورت اصولی مقاله خود را بنویسید و ارسال کنید، دست به کار شوید. شما فقط ۲۵ گام نیاز دارید که این کار را انجام دهید. یکی یکی مراحل پنج گانه مقاله نویسی را طی کنید و در هر مرحله، گام به گام جلو بروید. مراحل ۲۵ گانه ای که در مسیر مقاله نویسی باید طی کنید را در زیر توضیح داده و مثال زده ایم.برای مطالعه مطالب هر بخش، روی لینک آن کلیک نمایید:

* بخش اول: ۵ گام در طرح ریزی مقاله
گام اول: انتخاب ایده و موضوع مقاله
گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مقاله
گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله
گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله
گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله

* بخش دوم: ۵ گام در نگارش مقاله

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مقاله
گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری
گام هشتم: نوشتن چکیده مقاله
گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله
گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله

* بخش سوم: ۵ گام در انتخاب مجله و ویرایش مقاله

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب
گام دوازدهم: شناخت مجله انتخاب شده
گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی

* بخش چهارم:

پنج گام در ارسال مقاله(گام های ۱۶ الی ۲۰)

* بخش پنجم:

پنج گام در بازنگری مقاله(گام های ۲۱ الی ۲۵)

 

Share