روز جهانی آب

22 مارس
روز جهانی آب

رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی رویه درختان جنگل ها و تغییر اكوسیستم طبیعت، رشد شهرسازی و افزایش صنایع آلوده كننده آب، شیوه های نامناسب و غیر اصولی كشاورزی، احداث سدهای مخزنی و ایجاد دریاچه های مصنوعی، همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان است كه نوعی تهدید جدی برای جامعه بشری محسوب می شوند. از این رو و در راستای آگاه ساختن جهانیان به اهمیت روزافزون آب و ایجاد سیستم های جهانی و توسعه منابع آب، در كنفرانس جهانی توسعه و محیط زیست كه در سال 1992م در شهر ریودو ژانیروی برزیل تشكیل شد، روز بیست و دوم مارس برابر با دوم فروردین به عنوان روز جهانی آب معین شد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

 

Share