اعضاء رئیسه

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی: اعضاء رئیسه

عبارت است از دل و دماغ و جگر و غیره (آنندراج) باید دانست اعضائی که مبادی و اصول باشند برای قوایی که بدن در بقاء شخص یا نوع بدان نیازمند است اعضاءِ رئیسه گویند.

و اعضاءِ رئیسه به اعتبار بقاءِ شخص، قلب کبد و دماغ است و به اعتبار بقاء نوع همین سه عضو با عضو چهارم که به نوع اختصاص دارد و آن اُنثَیَیَن است. (از بحرالجواهر)

عضوهای رئیسه اعضائی که مبدا قوه و نیرو باشند و برای بقای شخص لازم می باشند مانند قلب و دماغ و کبد (کشاف…)

منبـــع : سایت حکیم دکتر حسین روازاده

Share