نرم افزار/ نقش شیعیان کوفه در دوره امام رضا و امام محمد جواد(علیهما السلام)

موضوع: 
نقش شیعیان کوفه در دوره امام رضا و امام محمد جواد(علیهما السلام)

مشخصات کتاب:
مؤلف:
عبدالهادی احمدی
ناشر: مجله مشکوه، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۷۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
گروه تاریخ اسلام؛ صفوان بن یحیی؛ محمد بن بشیر؛ حیان السراج (زین دوز)؛ علی بن حمزه بطائنی؛ محمد بن سنان؛ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی؛ محمد بن حسین بن ابی الخطاب؛ محمد بن خالد برقی؛ عبدالرحمن بن ابی نجوان

Share