درگذشت استاد "اميرحسين يزدگردی" اديب و محقق (1365 ش)

4 فروردین
استاد امیرحسین یزد گردی

‏استاد امیرحسین یزدگردی، ضمن تدریس در دانشكده الهیات دانشگاه تهران، در تصحیح بعضی مجلدات دیوان كبیر، با استاد بدیع الزمان فروزانفر، استادِ ادب فارسی، همكاری داشت. مهمترین كار استاد یزدگردی، تصحیح، تحقیق و حاشیه نویسی های محققانه و دقیق بر بعضی از كتب تاریخی است. وی همچنین پژوهش های نوینی در زمینه های مختلف ادبی دارد كه به چاپ رسیده اند. استاد یزدگردی به هنگام فوت، 57 سال داشت.

Share