آغاز انتشار روزنامه ‏ی قانون توسط "ملكم خان"، ناظم‏ الدوله فرمانفر معروف(1307 ق)

29 جمادی الثانی
روزنامه قانون

انتشار روزنامه قانون از سوی میرزاملكم خان یكی از اقدامات سیاسی و حربه ای بسیار قوی برای انجام اصلاحات در ایران آن روز می باشد. توسل وی به  روزنامه نگاری درواقع معلول عزل و مغضوبیت او بود. احتمال می رود ملكم خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان به این روزنامه و توسعه آن، آن را به طور رایگان در اختیار مخاطبان قرار می داده است. موضوعات اصلی روزنامه قانون بدین  قرار می باشد: «انتقاد از حكومت استبدادی، لزوم اصلاح حكمران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدف های ملی و توجه به حقوق اجتماعی زنان.» به عبارت دیگر این موارد را چنین می توان خلاصه كرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران.

 

Share