امضای قرارداد تاریخی "پیرنه" میان اسپانیا و فرانسه(1659م)

29 مارس
اسپانیا_فرانسه

پس از امضای قرارداد صلح وِستْفالی در سال 1648م، به جنگ های 30 ساله در اروپا پایان داده شد، اما جنگ، بین برخی از كشورهای منطقه به صورت پراكنده ادامه یافت. در این میان، بین فرانسه كه به یك امپراتوری قدرت مند تبدیل شده بود با كشور اسپانیا همچنان جنگ جریان داشت. در نتیجه، یازده سال بعد از پیمان وِستْفالی، با امضای قراردادی دیگر معروف به قرارداد پیرنِه در 29 مارس 1659م، مرز میان دو كشور در سلسله جبال پیرنه تثبیت شد و جنگ ها پایان یافت.

Share