نرم افزار بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ایران/اندروید

موضوع: 
نرم افزار بانک جامع انقلاب اسلامی

نرم افزار بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ایران

عناوین اصلی کتاب شامل:

انقلاب اسلامی، چرایی و علل؛
ویژگی ها و امتیازات انقلاب اسلامی؛
تاریخ انقلاب قبل از پیروزی؛
تاریخ انقلاب بعد از پیروزی؛
دکترین انقلاب اسلامی؛
شخصیتهای انقلاب اسلامی؛
ارکان نظام جمهوری اسلامی؛
دستاوردهای انقلاب اسلامی؛
انقلاب اسلامی در کلام دیگران؛
چشم اندازهای انقلاب اسلامی؛
و...

Share