پایان جنگ نیروی دریایی هلند و انگلیس (1654م)

5 آوریل
جنگ های هلند و انگلیس

جنگ های انگلیس و هلند معمولاً برسر تصرف سرزمین ها و یا به دلیل بروز اختلافات سیاسی و مذهبی بود. اما در سال 1652، جنگی میان دو كشور به وقوع پیوست كه ریشه در رقابت های تجاری و اقتصادی داشت. چرا كه هر یك از این دو كشور از موفقیت تجارتی طرف دیگر خشمناك بودند. از این رو به دنبال بهانه ای بودند تا دیگری را از صحنه حذف نمایند. در نهایت، جنگ هنگامی آغاز شد كه در 23 مارس 1652م، ناوگانی از هلند در حال تردد در آب های انگلیس نسبت به كشتی های انگلیسی ادای احترام نكرد و به این بهانه جنگی دیگر آغاز شد كه سه مرحله به طول انجامید. دو كشور قدرت مند اروپایى قرن هفدهم درصدد حذف نفوذ دیگری در دریای مانش، دریای شمال، اقیانوس اطلس و هند شرقی بودند. این جنگ ها هر بار طی قراردادهایی به پایان می رسید اما پس از مدتی، بار دیگر شعله ور می شد. در سومین مرحله جنگ دریایی، هلندی ها، انگلیس را مجبور به پذیرش صلح نمودند كه این قرارداد در 5 آوریل 1654م به امضا رسید و آتش بس اعلام گردید.

Share