نرم افزار/ پدر آسمانی

موضوع: 
نرم افزار/ پدر آسمانی

مشخصات کتاب:
سرشناسه : مومن زاده، سید محمد، 1365-
عنوان و نام پدیدآور : پدر آسمانی، محمد مومن زاده

مشخصات نشر : قم: عطر عترت، 1394.
مشخصات ظاهری : 56ص.؛ س م.21/5×14/5
شابک : 20000ریال 978-600-243-118-9:
وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
یادداشت : فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است.
یادداشت : کتابنامه: ص. 56؛ همچنین به صورت زیرنویس.
شماره کتابشناسی ملی : 3795826
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیشگفتار؛ فصل اول : مباهله؛ فصل دوم : مرغ بریان؛ فصل سوم : خیبر؛ فصل چهارم : فصل دِرو؛ دل نوشته؛ منابع و مآخذ

Share