احاديث و قصص مثنوى‏ - 3

احادیث و قصص مثنوی

[حزن و گريه در دعا شرط دعاست‏]

رفت در مسجد سوى محراب شد
سجده گاه از اشك شه پُر آب شد
... سهل بن عبد اللّه تسترى (متوفى 283) گفته است: «نزديك‏ترين دعا به اجابت، دعايى است كه به مقتضاى حالت قلبى باشد. و آن را به اضطرار تفسير كرده ‏اند و گفته ‏اند كه بهترين دعاها آن است كه حزن موجب آن شود.»(1)  و «گريستن و حتى خود را به گريه زدن از آداب دعا شمرده مى ‏شود.»(2)

منبع:
1. رساله قشيريه، طبع مصر، ص 119، 121
2. سفينة البحار، طبع ايران، ج 1، ص 446 [ص 60 شرح مثنوى‏]

Share