مرگ "پول پوت" رهبرِ خون خوار خِمِرهای سرخ كامبوج (1998م)

15 آوریل
سالوت ساربا نام مستعار"پول پوت"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سالوت سار با نام مستعار پول پوت و معروف به قصاب كامبوج، در سال 1928م در خانواده ای ثروت مند در این كشور به دنیا آمد. وی از شش سالگی به واسطه برادرش كه در دربار كامبوج خدمت می كرد وارد كاخ سلطنتی شد و نزد معلمان فرانسوی به تحصیل پرداخت. پول پوت در 21 سالگی به همراه جوانان درباری عازم فرانسه شد و چهار سال در بهترین مدارس این كشور تحصیل كرد. وی در این مدت تحت تأثیر افكار كمونیستی قرار گرفت و پس از بازگشت از فرانسه به همراه چند تن از همفكران خود به سازمان زیرزمینی كمونیست های كامبوج پیوست. پول پوت از اواخر دهه 1960م كه رژیم طرفدار غرب در كامبوج بر اثر پیروزی های كمونیست ها در ویتنام تضعیف شده بود، مشغول سازماندهی یك نیروی چریكی برای سرنگون ساختن حكومت كامبوج و قبضه كردن قدرت شد. در این میان هر چند پس از آن، حكومت دست نشانده امریكا برسر كار آمد، اما دیكتاتوری او، موجبات نارضایتی مردمی را فراهم ساخت. از این رو، پول پوت با استفاده از این فرصت، بر طرفداران خود افزود و با كمك نیروی مقاومت كامبوج موسوم به خِمِرهای سرخ به تدریج كنترل بخش بزرگی از كشور را به دست گرفت. این نیروها در سال 1975م حكومت نظامی را سرنگون كردند و خود زمام امور را به دست گرفتند. آغاز حكومت خِمرهای سرخ در كامبوج در واقع آغاز فاجعه ای بود كه نه تنها در قرن بیستم كه در طول تاریخ، كمتر نظیر آن دیده شده است. به دستور پول پوت، كمترین مقاومت با مرگ پاسخ داده می شد و به این ترتیب نزدیك به یك چهارم جمعیت هشت میلیونی كامبوج طی كمتر از چهار سال به كام مرگی سخت فرو افتادند. در این مدت، چین تنها كشوری بود كه با رژیم پول پوت رابطه داشت هر چند وی از حمایت پنهانی امریكا نیز برخوردار بود. پول پوت با اعتقاد به حذف سرمایه داری، شهرها را نابود ساخت و كمترین مظاهر تمدن را از بین برد. منسوخ شدن كامل مالكیت خصوصی، مبارزه خشن و بی رحمانه با دین و قتل عام فراوان با وسایل ابتدایى، بخشی از كارنامه جنایت بار رژیم پول پوت به شمار می رود. رژیم پول پوت در نهایت در 17 ژانویه 1979م با یورش نظامی ویتنام به كامبوج كه به عنوان حمایت از مخالفان رژیم صورت گرفت ساقط شد و خودِ پول پوت، از پایتخت گریخت. سال های پایانی عمر پول پوت به انزوا، بیماری و خشونت بر زیردستان گذشت. این امر باعث شورش اطرافیان و تحویل او به دادگاه گردید. اما اجلْ مهلت چندانی به وی نداد و قصاب كامبوج پس از عمری جنایت، وحشی گری و آدم كشی سرانجام در 15 آوریل 1998م در هفتاد سالگی درگذشت و با كوله باری از قساوت و بی رحمی به زباله دان تاریخ فروافتاد.

 

Share