درگذشت "سیدعلی كازرونی" استاد فلسفه و عرفان(1343 ق)

18 رجب
سیدعلی کازرونی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آقا سید علی مجتهد كازرونی شیرازی، فرزند مرحوم حاج سید عباس مجتهد كازرونی در سال 1278 ق متولد شد. در 1291 از كازرون به شیراز آمد و تا سال 1304 در شیراز به تحصیل معقول و منقول پرداخت. معقول را نزد شیخ احمد شیرازی نجفی - كه شاگرد حكیم عباس دارابی بوده - و شیخ محمد حسین شانه ساز تحصیل كرد. احتمالاً اواخر دوره ی تدریس حكیم عباس (متوفی 1300) را نیز درك نموده است. از سال 1304 تا 1315 در نجف اقامت كرد و از حوزه ی درس آخوند ملامحمدكاظم خراسانی بهره مند شد و به مقامات عالی نائل آمد. از سال 1319 تا پایان عمر در شیراز به تدریس، خصوصاً تدریس فلسفه و عرفان اشتغال داشت. بسیاری از مدرسین و فضلای شیرازی در معقول و منقول شاگردان او بوده اند. مرحوم آقا سیدعلی نمونه ای از سلف صالح بوده است. شاگردان او و سایر مردم شیراز داستان ها از صفای نفس و تقوای او دارند. این فیلسوف و عارف الهی سرانجام در 65 سالگی بدرود حیات گفت.

 

Share