نبرد "یرموك" بین مجاهدان مسلمان و سپاه روم(13 ق)

20 رجب
نبرد یرموک(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در این جنگ، رومیان سپاه عظیمی را فراهم كرده و در مقابل مسلمانان قرار داده بودند. سرانجام با جان فشانی سربازان اسلام، این جنگ به سود مسلمانان خاتمه یافت و بیش از ده هزار نفر از رومیان به هلاكت رسیدند و حدود سه هزار نفر از مسلمانان شهید شدند. نقل می كنند ابوسفیان در این جنگ شركت كرده بود و وقتی كه رومیان غلبه می كردند می گفت آفرین بر "بنی الاصفر" یعنی رومیان.

Share