به سلطنت رسیدن اولین پادشاه انگلستان (827م)

21 آوریل
اگبرت اولین پادشاه انگلستان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پیش از تشكیل حكومت پادشاهی در بریتانیا، انگلیس به صورت ملوك الطوایفی اداره می شد و به چندین واحد جغرافیایى تقسیم شده بود. اِگبرْتْ كه شاه یكی از این مناطق بود، پس از جنگ با سایر شاهان محلی، آنها را مطیع خود كرد و در 21 آوریل سال 827م به عنوان اولین پادشاه انگلستان و سرسلسله ساكسون های غربی، بر تخت سلطنت نشست. این سلسله تا سال 1016م كه دانمارك، انگلیس را تصرف كرد بر این كشور پادشاهی نمود.

Share