مداخله نظامی امریکا در کشور دومینیکن واقع در امریکای مرکزی (۱۹۶۵م)

۲۸ آوریل
پرچم جمهوری دومینیکن(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از شدت یافتن درگیری ها و خشونت های داخلی میان گروه های چپ و راست و نظامیان در دومینیکن، در ۲۸ آوریل ۱۹۶۵م نیروهای امریکایى در دومینیکن پیاده شده و این کشور را به بهانه حمایت از اتباع خویش اشغال نمودند. اما در مدت زمانی کوتاه، ۱۵۰۰ تفنگدار امریکایى به چهل هزار نفر افزایش یافتند و با حمایت ۳۷ رزمناو، دومینیکن را محاصره کردند. 

جانسون، رئیس جمهور امریکا، با نقض صریح منشور سازمان کشورهای امریکایى که مداخله مستقیم و غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلی یا خارجی هر یک از کشورهای عضو را ممنوع کرده بود، تفنگ داران دریایی و لشکر ۸۲ هوابُرد خود را روانه این کشور امریکای مرکزی کرده بود. نیروهای نظامی امریکا سرانجام با تشکیل دولتی متشکل از انقلابیون و عوامل طرفدار امریکا، مجبور به خروج از دومینیکن شدند.

 

Share