انتشار نخستین شماره از روزنامه ی نسیم شمال (۱۳۲۵ ق)

۲ شعبان
انتشار روزنامه "نسیم شمال"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سیداشرف الدین حسینی قزوینی از شاعران و روزنامه نویسان دوره ی نهضت مشروطه بود كه روزنامه ی نسیم شمال را تاسیس و منتشر كرد. روزنامه ی نسیم شمال كه پس از پیروزی مشروطه خواهان، در تهران منتشر می شد، حاوی مقالات و اشعار فكاهی و طنز بود و این مطالب در نكوهش اعمال ظالمانه و بی عدالتی های محمدعلی شاه قاجار و عوامل دست نشانده ی وی منتشر می گشت. نسیم شمال مقبولیت عام یافت و خودِ سیداشرف الدین حسینی قزوینی نیز به مناسبت روزنامه اش، به نسیم شمال معروف شد.

 

Share