آغاز جنگ عراق و انگلستان بر سر ادامه سلطه انگلیس بر عراق و چاه های نفت آن (1941م)

2 می
جنگ عراق و انگلیس(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

با پایان یافتن جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی، عراق تحت سرپرستی و قیمومیت استعمار بریتانیا قرار گرفت. انگلیس نیز امیر فیصل پسر حسین حاكم مكه را به پادشاهی عراق برگزید. اما به تدریج احزاب سیاسی در عراق فعال شدند و تلاش هایى برای استقلال عراق صورت گرفت. از جمله، رشید عالی گیلانی، كه از استقلال طلبان عراق بود، در جریان جنگ جهانی دوم، مبارزه با استعمار انگلیس را به امید حمایت آلمان آغاز كرد و ریاست دولت را بر عهده گرفت. ولی كمك آلمان به وی نرسید و انگلیس پس از شكست دادن استقلال طلبان، بار دیگر عراق را اشغال كرد. رشید عالی نیز پس از شكست به خارج از عراق گریخت. اما علت اصلی بروز این درگیری، ادامه سلطه انگلیس بر چاه های نفت عراق و هم چنین مداخله در امور داخلی این كشور بود.

Share