جلد اول قانون مدنی ایران مشتمل بر 955 ماده فی المجلس از طرف نمایندگان به تصویب رسید. (1307ش)

18 اردیبهشت
تصویب قانون مدنی ایران(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

تهیه و تنظیم قانون مدنی كه از اهم قوانین است تحت نظر كمیسیونی به ریاست علی اكبر داور وزیر عدلیه انجام گرفت. اعضاء كمیسیون عبارت بودند از سید حسن صدر (صدرالاشراف)، حاج سید نصرالله تقوی، حاج سید محمدفاطمی قمی، مصطفی عدل (منصورالسلطنه)، شیخ علی بابا عالم، سید كاظم عصار و شیخ محمدعلی كاشی. اعضای كمیسیون مزبور در تهیه قانون مزبور به چند كتاب معتبر فقهی از جمله شرایع الاسلام، شرح لمعه و جواهر توجه داشته اند.

 

Share