وفات حكیم "ملااسماعیل خواجویی" عالم و فقیه بزرگ شیعه(1173 ق)

11 شعبان
آرامگاه ملااسماعیل خواجویی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ملااسماعیل بن محمدحسین (مازندرانی الاصل) در منطقه ی خواجویى از محلات اصفهان ساكن بود. وی عالمی جامع، حكیم و از بزرگان فقها و متكلمین شیعه ی عهد افشاریه به شمار می رفت و به دلیل قناعت و عدم توجه به دنیا، مورد توجه نادرشاه قرار گرفت. احیای حوزه ی علمیه ی اصفهان پس از جنگ های محمود و اشرف افغان از كارهای او و تحریر كتب بشارةُ الشیعه و الجبر و التفویض از تألیفات ایشان است. این عالم بزرگوار در تخت فولاد اصفهان مدفون است.

Share