افتتاح اولین دوره ی مجلس شورای ملی(1324 ق)

18 شعبان
مجلس شورای ملی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

اولین دوره  ی مجلس شورای ملی، حاصل فداكاری ها و مبارزات طولانی ملت مسلمان ایران در نهضت مشروطه بود. انتخابات اولین دوره ی مجلس به صورت صنفی برگزار شد و بازرگانان، كشاورزان و پیشه وران، جداگانه به نامزدهای خود رأی می دادند. از اعضای برجسته ی این مجلس، آیات عظام سیدمحمد طباطبایى و سید عبداللَّه بهبهانی دو نفر از رهبران دینی و سیاسی مردم ایران بودند. مدتی پس از افتتاح مجلس شورای ملی، قانون اساسی ایران نیز تدوین شد و به امضای پادشاه وقت ایران "مظفر الدین شاه قاجار" رسید. مورخان، این مجلس را از فعال ترین مجالس دوره ی مشروطیت ایران توصیف كرده اند.

Share