رحلت فقیه جلیل آیت اللَّه "سیداحمد روضاتی" عالم تهرانی (1380ش)

20 شعبان
آیت الله سیداحمد روضاتی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

حاج میر سیداحمد روضاتى اصفهانى بن مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج سید محمد باقر بن مرحوم علامه فقیه آیت اللَّه آقا میرزا جلال الدین روضاتى ابن مرحوم علامه كبیر شهیر آیت اللَّه اقا سید محمد مسیح بن مرحوم علامه مشهور در آفاق آیت اللَّه العظمى آقا سید محمد باقر خونسارى صاحب كتاب معروف (روضات الجنات) از علماء معاصر تهران است. وى در هفتم ماه رجب سال 1347 ق در اصفهان بدنیا آمده و پس از تحصیلات علوم جدید بتحصیل علوم دینى پرداخته و مقدمات و سطوح عالى را در اصفهان خوانده آنگاه به قم آمده و كفایه را از محضر آیت اللَّه العظمى مرعشى نجفى مد ظله و آیت اللَّه حاج شیخ مرتضى حایرى فراگرفته و بدرس خارج مرحومین آیتین خونسارى و حجت شركت نموده و در خلال آن شرح تجرید و شرح شوارق لاهیجى را از حضرت آیت اللَّه العظمى حاج احمد خونسارى مد ظله استفاده نموده و از محضر و درس فقه و مقدارى اصول آیت اللَّه العظمى بروجردى اعلى اللَّه مقامه بهره مند گردیده و تقریرات دروس ایشان را برشته تحریر درآورده خصوصا مسئله لباس مشكوك را بصورت رساله جداگانهاى بنام (السبیل المسلوك فى اللباس المشكوك) نوشته و پس از ده سال اقامت در قم باصفهان مراجعت و بتدریس معالم و شرح لمعه در مدرسه صدر و اقامه جماعت در مساجد اجداد خود مانند (مسجد البادران هنگام ظهر و مسجد خیابان هنگام شب و مسجد شیخ بهائى هنگام صبح) و بیان درس تفسیر قرآن كریم براى مؤمنین اشتغال داشته سپس بر حسب تصادف به تهران آمده و جمعى از مومنین و نماز گزاران (مسجد الرحمن) واقع در شمال تهران از معظم له براى اقامه جماعت در آن مسجد تقاضا نموده و ایشان هم اجابت و تا این تاریخ بانجام وظیفه اشتغال دارد.

Share