آغاز استعمار كشور تونس توسط استعمارگران فرانسه (1881م)

26 می
تونس,پرچم تونس,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

فرانسویان، از مدت ها قبل از طریق فعالیت های اقتصادی و تجاری در سرزمین تونس نفوذ كرده بودند. اما از 26 ماه مه 1881م به موجب پیمان باردو، كشور تونس به صورت رسمی تحت الحمایه فرانسه شد. حضور استعمارگرانه فرانسه در این كشور، ادامه یافت. بعد از جنگ جهانی اول مخالفت های مردمی روی داد حدود 80 سال كه خواهان استقلال تونس بودند. این مخالفت ها گرچه با شدت سركوب شد، اما بار دیگر در دهه 1930م حركت های استقلال طلبانه به رهبری حبیب بورقیبه شكل گرفت. در 1957 رژیم سلطنتی برچیده و بورقیبه، رئیس جمهوری تونس شد. اما او پس از رسیدن به قدرت تا 1987 مستبدانه حكومت كرد. كشور تونس در شمال افریقا بین لیبی و الجزایر و بر ساحل دریای مدیترانه واقع است.

Share