ضیاءالصالحین ادب حضور | ضیاءالصالحین

ادب حضور

انجمن‌ها: 

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هیچ کس ایمانش به خداوند خالص و ناب نمی گردد،تا اینکه خداوند در نزد او محبوب تر از خویشتن و پدر و مادر و فرزندان و فامیل و از همه مردم باشد.

 

 

Share