ضیاءالصالحین حدیث/ چه خوب است مزد عمل کنندگان | ضیاءالصالحین

حدیث/ چه خوب است مزد عمل کنندگان

انجمن‌ها: 

امام زين العابدين عليه السلام درباره ای مزد عمل کنندگان در آخرت میفرمایند ؛
آن گاه كه خداوند عز ّوجلّ، اوّلين و آخرين آفريدگان را گِرد آورَد، ندا دهنده اى بر مى خيزد و صدا مى زند، به طورى كه مردم همگى بشنوند، و مى گويد: كجايند دوستان خدايى؟ پس گروه بسيارى از مردم، بر مى خيزند.به ايشان گفته
مى شود. بدون محاسبه به بهشت برويد. فرشتگان، جلوی آنان را مى گيرند و مى گويند. كجا؟ مى گويند بدون محاسبه، به بهشت
مى رويم. فرشتگان مى گويند. شما كدامين گروه از مردميد؟ مى گويند. ما دوستان خدايى هستيم. فرشتگان مى گويند. اعمال شما چه بوده است؟ مى گويند. ما براى خدا، دوست مى داشتيم و براى خدا، دشمنى مى ورزيديم. پس فرشتگان
مى گويند. چه خوب است مزد عمل كنندگان .

منبع : المحاسن جلد 1 ، صفحه 412

Share