مشخصات کامل سوره های قرآن / شناسنامه قرآن

انجمن‌ها: 

مشخصات کامل سوره های قرآن

در این پست مشخصات کامل سوره های قرآن یا به عبارتی شناسنامه قرآن از باب اطلاعات قرآنی درج می گردد.

مشخصات کامل سوره های قرآن / شناسنامه قرآن

 

ردیفنام سورهمحل نزولترتیب نزولشمار آیه هاشمار کلماتشمار حروف             معانی سوره های قرآننام های دیگرسوره ها
1سوره حمدمکی57 آیه29 کلمه142 حرفستایشالفاتحه، ام القرآن، فاتحة الکتاب
2سوره بقرهمدنی87286 آیه6221 کلمه25500 حرفگاو مادهفُسطاط القرآن، سنام القرآن
3سوره آل عمرانمدنی89200 آیه3480 کلمه14525 حرفخاندان عمراندبابیج، الطیبه
4سوره نساءمدنی92176 آیه3745 کلمه16030 حرفزنان 
5سوره مائدهمدنی113120 آیه2804 کلمه11933 حرفطبق غذا (سفره غذا)العقور، المنقذة
6سوره انعاممکی55165 آیه3860 کلمه12254 حرفچهارپایان 
7سوره اعرافمکی39206 آیه3825 کلمه13877 حرفمکانی بین بهشت و جهنمالمص
8سوره انفالمدنی8875 آیه1095 کلمه5080 حرفزیادی، غنیمت، هبهبدر
9سوره توبهمدنی114129 آیه4098 کلمه10488 حرفبازگشتنالفاضحه، المنقره، البحوث، برائة، الحاضرة، المثیرة
10سوره یونسمکی51109 آیه1832 کلمه7567 حرفنام حضرت یونس علیه السلام 
11سوره هودمکی52123 آیه1715 کلمه7513 حرفنام حضرت هود علیه السلام 
12سوره یوسفمکی53111 آیه1766 کلمه7166 حرفنام حضرت یوسف علیه السلام 
13سوره رعدمدنی9643 آیه855 کلمه3506 حرفصدای (غرش) ابر 
14سوره ابراهیممکی7252 آیه831 کلمه3434 حرفنام حضرت ابراهیم علیه السلام 
15سوره حجرمکی5499 آیه654 کلمه2760 حرفمنع، نام شهر اصحاب الحجر 
16سوره نحلمکی70128 آیه2840 کلمه7707 حرفزنبور عسلالنعم
17سوره اسراءمکی50111 آیه1533 کلمه6460 حرفرفتن در شببنی اسرائیل، سبحان
18سوره کهفمکی69110 آیه1579 کلمه6360 حرفغار وسیعالحائله
19سوره مریممکی4498 آیه982 کلمه3802 حرفنام حضرت مریم علیهاالسلام 
20سوره طهمکی45135 آیه1341 کلمه5242 حرفاز اسامی پیامبرالکلیم، الحکیم
21سوره انبیاءمکی73112 آیه1168 کلمه4890 حرف.پیامبران 
22سوره حجمدنی10478 آیه1291 کلمه5070 حرفقصد، نام یکی از فروعات دین 
23سوره مومنونمکی74118 آیه1840 کلمه4802 حرفایمان آورندگان، گروندگان 
24سوره نورمدنی10364 آیه1316 کلمه5680 حرفروشنایی 
25سوره فرقانمکی4277 آیه892 کلمه3733 حرفقرآن، روشنگر حق از باطل 
26سوره شعراءمکی47227 آیه1297 کلمه5522 حرفشاعرانالجامعه
27سوره نملمکی4893 آیه1149 کلمه4799 حرفمورچهسلیمان
28سوره قصصمکی4988 آیه1441 کلمه5800 حرفداستان ها 
29سوره عنکبوتمکی8569 آیه1981 کلمه4195 حرفنام حشره 
30سوره روممکی8460 آیه819 کلمه3534 حرفنام شهر یا کشور 
31سوره لقمانمکی5734 آیه542 کلمه2110 حرفنام پیامبر یا فرد حکیمی 
32سوره سجدهمکی7530 آیه380 کلمه1500 حرفخضوع و اظهار فروتنیالمضاجع، سجدة لقمان، جزر، الم، تنزیل
33سوره احزابمدنی9073 آیه1280 کلمه5796 حرفگروه ها 
34سوره سبامکی5854 آیه883 کلمه1512 حرفنام قوم 
35سوره فاطرمکی4345 آیه797 کلمه3130 حرفشکافندهالملائکه
36سوره یسمکی4183 آیه729 کلمه3000 حرفحروف مقطعه و رمز استقلب القرآن، ریحانة القرآن
37سوره صافاتمکی56182 آیه820 کلمه3823 حرفمنظم ساختن صفوف 
38سوره صمکی3888 آیه732 کلمه3029 حرفحروف مقطعه قرآن 
39سوره زمرمکی5975 آیه1192 کلمه4708 حرفدسته، جماعتالغرف
40سوره غافرمکی6085 آیه1199 کلمه4960 حرفبخشایندهمؤمن، طَوْل
41سوره فصلتمکی6154 آیه796 کلمه3350 حرفبیان روشنحم السجده، المصابیح
42سوره شورىمکی6253 آیه866 کلمه3577 حرفمشورتحمعسق
43سوره زخرفمکی6389 آیه833 کلمه3400 حرفزینت 
44سوره دخانمکی6459 آیه346 کلمه1431 حرفدود 
45سوره جاثیهمکی6537 آیه488 کلمه2191 حرفبه زانو درآمدهالشریعه
46سوره احقافمکی6635 آیه644 کلمه2598 حرفنام مکانی در عمان 
47سوره محمدمدنی9538 آیه539 کلمه2349 حرفنام پیامبر اسلامالقتال
48سوره فتحمدنی11229 آیه560 کلمه2438 حرفپیروزی 
49سوره حجراتمدنی10718 آیه343 کلمه1496 حرفخانه ها 
50سوره قمکی3445 آیه357 کلمه1494 حرفحروف مقطعهالباسقات
51سوره الذاریاتمکی6760 آیه360 کلمه1287 حرفبادهای که اشیاء رابه پرواز درم آورد. 
52سوره طورمکی7649 آیه312 کلمه1500 حرفنام کوه است. 
53سوره نجممکی2362 آیه308 کلمه1405 حرفستاره 
54سوره قمرمکی3755 آیه342 کلمه1420 حرفماهاقتربت الساعة
55سوره الرحمنمدنی9778 آیه351 کلمه1636 حرفبخشندهعروس القرآن
56سوره واقعهمکی4696 آیه378 کلمه1703 حرفحادثه عظیم قیامت 
57سوره حدیدمدنی9429 آیه544 کلمه2476 حرفآهن 
58سوره مجادلهمدنی10622 آیه473 کلمه1792 حرفتابیدن طناب، جدل و مناظرهالظهار
59سوره حشرمدنی10124 آیه445 کلمه1913 حرفجمع کردنبنی النضیر
60سوره ممتحنهمدنی9113 آیه348 کلمه1510 حرفآزمون شده (مؤنث)الامتحان، المودة
61سوره صفمدنی11114 آیه221 کلمه900 حرفصف کشیدنالحواریین، عیسی
62سوره جمعهمدنی10911 آیه180 کلمه720 حرفآخرین روز هفته 
63سوره منافقونمدنی10511 آیه180 کلمه776 حرفمنافقان (نفاق پیشه گان و دورویان) 
64سوره التغابنمدنی11018 آیه241 کلمه1070 حرفمغبون کردن یکدیگر 
65سوره طلاقمدنی9912 آیه248 کلمه1060 حرفجدایی، برهم زدن عقد نکاحالنساء القصری، النساء الصغری
66سوره تحریممدنی10812 آیه246 کلمه1160 حرفحرام کردنیا ایها النبی، المتحرم، لِمَ تحرم
67سوره ملکمکی7730 آیه330 کلمه1300 حرفحکومت و اداره امورالمنحیة، الواقعیة، تبارک، المانعة
68سوره قلممکی252 آیه300 کلمه1256 حرفوسیله نگارش و نوشتنن(نون)
69سوره الحاقةمکی7852 آیه256 کلمه1084 حرفروز رستاخیز 
70سوره معارجمکی7944 آیه216 کلمه1061 حرفصعود از پلهسأل سائل، واقع
71سوره نوحمکی7128 آیه224 کلمه929 حرفنام حضرت نوح علیه السلام 
72سوره جنمکی4028 آیه235 کلمه870 حرفپوشیده، نام موجود نامرئی 
73سوره مزملمکی320 آیه285 کلمه838 حرفپیچیدن پارچه 
74سوره مدثرمکی456 آیه255 کلمه1010 حرفآرامیدن در بستر 
75سوره قیامةمکی3140 آیه199 کلمه625 حرفبه پاداشتن 
76سوره انسانمدنی9831 آیه240 کلمه1054 حرفنوع انسان، بشرهل اتی، الابرار،الدهر
77سوره مرسلاتمکی3350 آیه181 کلمه816 حرففرستاده شدگانالعرف
78سوره نبامکی8040 آیه173 کلمه770 حرفخبر مهمعم، التساؤل، المعصرات
79سوره نازعاتمکی8146 آیه139 کلمه753 حرفکشیدن 
80سوره عبسمکی2442 آیه133 کلمه533 حرفعبوس، چهره در هم کشیدنالسفرة، اعمی.
81سوره تکویرمکی729 آیه114 کلمه533 حرفپیچیدن نور خورشیدکوّرت
82سوره انفطارمکی8219 آیه80 کلمه327 حرفشکافته شدنانفطرت
83سوره مطففینمکی8636 آیه177 کلمه830 حرفکم فروشانالتطفیف
84سوره انشقاقمکی8325 آیه109 کلمه430 حرفشکافته شدن 
85سوره بروجمکی2722 آیه109 کلمه458 حرفشیء ظاهر و آشکارسوره پیامبران
86سوره الطارقمکی3617 آیه61 کلمه245 حرفکوبیدن 
87سوره الأعلىمکی819 آیه72 کلمه270 حرفبرتر، بالاتر 
88سوره الغاشیةمکی6826 آیه72 کلمه330 حرفپوشاندن 
89سوره فجرمکی1030 آیه137 کلمه577 حرفشکافتن وسیع، صبحسوره امام حسین علیه السلام
90سوره بلدمکی3520 آیه82 کلمه330 حرفشهر (مکه) 
91سوره الشمسمکی2615 آیه54 کلمه247 حرفخورشیدالناقه، صالح
92سوره اللیلمکی921 آیه71 کلمه302 حرفشب 
93سوره الضحىمکی1111 آیه40 کلمه192 حرفاوائل روز 
94سوره انشراحمکی128 آیه27 کلمه103 حرفشرح صدر، آرامشالم نشرح، شرح
95سوره التینمکی288 آیه34 کلمه103 حرفانجیر 
96سوره علقمکی119 آیه92 کلمه280 حرفخون بستهاقراء
97سوره قدرمکی255 آیه30 کلمه112 حرفاندازه گیری و تقدیرانا انزلناه
98سوره بینةمدنی1008 آیه95 کلمه435 حرفدلیل روشنالبریة، لم یکن، القیامه، اهل الکتاب
99سوره الزلزالمدنی938 آیه35 کلمه149 حرفبه لرزه درآمدنالزلزلة
100سوره العادیاتمکی1411 آیه40 کلمه163 حرفدویدن با سرعت 
101سوره القارعةمکی3011 آیه36 کلمه150 حرفکوبنده،حادثه مهم و سخت 
102سوره تکاثرمکی168 آیه28 کلمه120 حرفجمع ثروت، تفاخر 
103سوره العصرمکی133 آیه14 کلمه68 حرفوقت عصر 
104سوره الهمزةمکی329 آیه33 کلمه130 حرفعیب جو و غیبت کنندهلمزه
105سوره الفیلمکی195 آیه23 کلمه96 حرفنام حیوانالم تر کیف
106سوره قریشمکی294 آیه17 کلمه93 حرفنام قبیله معروفایلاف
107سوره ماعونمکی177 آیه25 کلمه125 حرفچیز کمأرأیت، الدین
108سوره کوثرمکی153 آیه10 کلمه42 حرفخیر کثیر و فراوان 
109سوره کافرونمکی186 آیه26 کلمه94 حرفکسانی که حق را می پوشانند.جحد، العبادة، المقشقشه
110سوره نصرمدنی1023 آیه19 کلمه78 حرفیاریالتودیع
111سوره لهبمکی65 آیه20 کلمه77 حرفطنابی که از الیاف بافته شدهابی لهب، مسد، تبت
112سوره توحیدمکی224 آیه15 کلمه47 حرفیگانگیالتوحید، الصمد، نسبة الرب،الأساس
113سوره فلقمکی205 آیه23 کلمه74 حرفشکافتن، طلوع صبح 
114سوره ناسمکی216 آیه20 کلمه79 حرفمردم
Share