مشخصات کامل سوره های قرآن / شناسنامه قرآن

انجمن‌ها: 

مشخصات کامل سوره های قرآن

در این پست مشخصات کامل سوره های قرآن یا به عبارتی شناسنامه قرآن از باب اطلاعات قرآنی درج می گردد.

مشخصات کامل سوره های قرآن / شناسنامه قرآن

 

ردیف نام سوره محل نزول ترتیب نزول شمار آیه ها شمار کلمات شمار حروف              معانی سوره های قرآن نام های دیگرسوره ها
1 سوره حمد مکی 5 7 آیه 29 کلمه 142 حرف ستایش الفاتحه، ام القرآن، فاتحة الکتاب
2 سوره بقره مدنی 87 286 آیه 6221 کلمه 25500 حرف گاو ماده فُسطاط القرآن، سنام القرآن
3 سوره آل عمران مدنی 89 200 آیه 3480 کلمه 14525 حرف خاندان عمران دبابیج، الطیبه
4 سوره نساء مدنی 92 176 آیه 3745 کلمه 16030 حرف زنان  
5 سوره مائده مدنی 113 120 آیه 2804 کلمه 11933 حرف طبق غذا (سفره غذا) العقور، المنقذة
6 سوره انعام مکی 55 165 آیه 3860 کلمه 12254 حرف چهارپایان  
7 سوره اعراف مکی 39 206 آیه 3825 کلمه 13877 حرف مکانی بین بهشت و جهنم المص
8 سوره انفال مدنی 88 75 آیه 1095 کلمه 5080 حرف زیادی، غنیمت، هبه بدر
9 سوره توبه مدنی 114 129 آیه 4098 کلمه 10488 حرف بازگشتن الفاضحه، المنقره، البحوث، برائة، الحاضرة، المثیرة
10 سوره یونس مکی 51 109 آیه 1832 کلمه 7567 حرف نام حضرت یونس علیه السلام  
11 سوره هود مکی 52 123 آیه 1715 کلمه 7513 حرف نام حضرت هود علیه السلام  
12 سوره یوسف مکی 53 111 آیه 1766 کلمه 7166 حرف نام حضرت یوسف علیه السلام  
13 سوره رعد مدنی 96 43 آیه 855 کلمه 3506 حرف صدای (غرش) ابر  
14 سوره ابراهیم مکی 72 52 آیه 831 کلمه 3434 حرف نام حضرت ابراهیم علیه السلام  
15 سوره حجر مکی 54 99 آیه 654 کلمه 2760 حرف منع، نام شهر اصحاب الحجر  
16 سوره نحل مکی 70 128 آیه 2840 کلمه 7707 حرف زنبور عسل النعم
17 سوره اسراء مکی 50 111 آیه 1533 کلمه 6460 حرف رفتن در شب بنی اسرائیل، سبحان
18 سوره کهف مکی 69 110 آیه 1579 کلمه 6360 حرف غار وسیع الحائله
19 سوره مریم مکی 44 98 آیه 982 کلمه 3802 حرف نام حضرت مریم علیهاالسلام  
20 سوره طه مکی 45 135 آیه 1341 کلمه 5242 حرف از اسامی پیامبر الکلیم، الحکیم
21 سوره انبیاء مکی 73 112 آیه 1168 کلمه 4890 حرف. پیامبران  
22 سوره حج مدنی 104 78 آیه 1291 کلمه 5070 حرف قصد، نام یکی از فروعات دین  
23 سوره مومنون مکی 74 118 آیه 1840 کلمه 4802 حرف ایمان آورندگان، گروندگان  
24 سوره نور مدنی 103 64 آیه 1316 کلمه 5680 حرف روشنایی  
25 سوره فرقان مکی 42 77 آیه 892 کلمه 3733 حرف قرآن، روشنگر حق از باطل  
26 سوره شعراء مکی 47 227 آیه 1297 کلمه 5522 حرف شاعران الجامعه
27 سوره نمل مکی 48 93 آیه 1149 کلمه 4799 حرف مورچه سلیمان
28 سوره قصص مکی 49 88 آیه 1441 کلمه 5800 حرف داستان ها  
29 سوره عنکبوت مکی 85 69 آیه 1981 کلمه 4195 حرف نام حشره  
30 سوره روم مکی 84 60 آیه 819 کلمه 3534 حرف نام شهر یا کشور  
31 سوره لقمان مکی 57 34 آیه 542 کلمه 2110 حرف نام پیامبر یا فرد حکیمی  
32 سوره سجده مکی 75 30 آیه 380 کلمه 1500 حرف خضوع و اظهار فروتنی المضاجع، سجدة لقمان، جزر، الم، تنزیل
33 سوره احزاب مدنی 90 73 آیه 1280 کلمه 5796 حرف گروه ها  
34 سوره سبا مکی 58 54 آیه 883 کلمه 1512 حرف نام قوم  
35 سوره فاطر مکی 43 45 آیه 797 کلمه 3130 حرف شکافنده الملائکه
36 سوره یس مکی 41 83 آیه 729 کلمه 3000 حرف حروف مقطعه و رمز است قلب القرآن، ریحانة القرآن
37 سوره صافات مکی 56 182 آیه 820 کلمه 3823 حرف منظم ساختن صفوف  
38 سوره ص مکی 38 88 آیه 732 کلمه 3029 حرف حروف مقطعه قرآن  
39 سوره زمر مکی 59 75 آیه 1192 کلمه 4708 حرف دسته، جماعت الغرف
40 سوره غافر مکی 60 85 آیه 1199 کلمه 4960 حرف بخشاینده مؤمن، طَوْل
41 سوره فصلت مکی 61 54 آیه 796 کلمه 3350 حرف بیان روشن حم السجده، المصابیح
42 سوره شورى مکی 62 53 آیه 866 کلمه 3577 حرف مشورت حمعسق
43 سوره زخرف مکی 63 89 آیه 833 کلمه 3400 حرف زینت  
44 سوره دخان مکی 64 59 آیه 346 کلمه 1431 حرف دود  
45 سوره جاثیه مکی 65 37 آیه 488 کلمه 2191 حرف به زانو درآمده الشریعه
46 سوره احقاف مکی 66 35 آیه 644 کلمه 2598 حرف نام مکانی در عمان  
47 سوره محمد مدنی 95 38 آیه 539 کلمه 2349 حرف نام پیامبر اسلام القتال
48 سوره فتح مدنی 112 29 آیه 560 کلمه 2438 حرف پیروزی  
49 سوره حجرات مدنی 107 18 آیه 343 کلمه 1496 حرف خانه ها  
50 سوره ق مکی 34 45 آیه 357 کلمه 1494 حرف حروف مقطعه الباسقات
51 سوره الذاریات مکی 67 60 آیه 360 کلمه 1287 حرف بادهای که اشیاء رابه پرواز درم آورد.  
52 سوره طور مکی 76 49 آیه 312 کلمه 1500 حرف نام کوه است.  
53 سوره نجم مکی 23 62 آیه 308 کلمه 1405 حرف ستاره  
54 سوره قمر مکی 37 55 آیه 342 کلمه 1420 حرف ماه اقتربت الساعة
55 سوره الرحمن مدنی 97 78 آیه 351 کلمه 1636 حرف بخشنده عروس القرآن
56 سوره واقعه مکی 46 96 آیه 378 کلمه 1703 حرف حادثه عظیم قیامت  
57 سوره حدید مدنی 94 29 آیه 544 کلمه 2476 حرف آهن  
58 سوره مجادله مدنی 106 22 آیه 473 کلمه 1792 حرف تابیدن طناب، جدل و مناظره الظهار
59 سوره حشر مدنی 101 24 آیه 445 کلمه 1913 حرف جمع کردن بنی النضیر
60 سوره ممتحنه مدنی 91 13 آیه 348 کلمه 1510 حرف آزمون شده (مؤنث) الامتحان، المودة
61 سوره صف مدنی 111 14 آیه 221 کلمه 900 حرف صف کشیدن الحواریین، عیسی
62 سوره جمعه مدنی 109 11 آیه 180 کلمه 720 حرف آخرین روز هفته  
63 سوره منافقون مدنی 105 11 آیه 180 کلمه 776 حرف منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان)  
64 سوره التغابن مدنی 110 18 آیه 241 کلمه 1070 حرف مغبون کردن یکدیگر  
65 سوره طلاق مدنی 99 12 آیه 248 کلمه 1060 حرف جدایی، برهم زدن عقد نکاح النساء القصری، النساء الصغری
66 سوره تحریم مدنی 108 12 آیه 246 کلمه 1160 حرف حرام کردن یا ایها النبی، المتحرم، لِمَ تحرم
67 سوره ملک مکی 77 30 آیه 330 کلمه 1300 حرف حکومت و اداره امور المنحیة، الواقعیة، تبارک، المانعة
68 سوره قلم مکی 2 52 آیه 300 کلمه 1256 حرف وسیله نگارش و نوشتن ن(نون)
69 سوره الحاقة مکی 78 52 آیه 256 کلمه 1084 حرف روز رستاخیز  
70 سوره معارج مکی 79 44 آیه 216 کلمه 1061 حرف صعود از پله سأل سائل، واقع
71 سوره نوح مکی 71 28 آیه 224 کلمه 929 حرف نام حضرت نوح علیه السلام  
72 سوره جن مکی 40 28 آیه 235 کلمه 870 حرف پوشیده، نام موجود نامرئی  
73 سوره مزمل مکی 3 20 آیه 285 کلمه 838 حرف پیچیدن پارچه  
74 سوره مدثر مکی 4 56 آیه 255 کلمه 1010 حرف آرامیدن در بستر  
75 سوره قیامة مکی 31 40 آیه 199 کلمه 625 حرف به پاداشتن  
76 سوره انسان مدنی 98 31 آیه 240 کلمه 1054 حرف نوع انسان، بشر هل اتی، الابرار،الدهر
77 سوره مرسلات مکی 33 50 آیه 181 کلمه 816 حرف فرستاده شدگان العرف
78 سوره نبا مکی 80 40 آیه 173 کلمه 770 حرف خبر مهم عم، التساؤل، المعصرات
79 سوره نازعات مکی 81 46 آیه 139 کلمه 753 حرف کشیدن  
80 سوره عبس مکی 24 42 آیه 133 کلمه 533 حرف عبوس، چهره در هم کشیدن السفرة، اعمی.
81 سوره تکویر مکی 7 29 آیه 114 کلمه 533 حرف پیچیدن نور خورشید کوّرت
82 سوره انفطار مکی 82 19 آیه 80 کلمه 327 حرف شکافته شدن انفطرت
83 سوره مطففین مکی 86 36 آیه 177 کلمه 830 حرف کم فروشان التطفیف
84 سوره انشقاق مکی 83 25 آیه 109 کلمه 430 حرف شکافته شدن  
85 سوره بروج مکی 27 22 آیه 109 کلمه 458 حرف شیء ظاهر و آشکار سوره پیامبران
86 سوره الطارق مکی 36 17 آیه 61 کلمه 245 حرف کوبیدن  
87 سوره الأعلى مکی 8 19 آیه 72 کلمه 270 حرف برتر، بالاتر  
88 سوره الغاشیة مکی 68 26 آیه 72 کلمه 330 حرف پوشاندن  
89 سوره فجر مکی 10 30 آیه 137 کلمه 577 حرف شکافتن وسیع، صبح سوره امام حسین علیه السلام
90 سوره بلد مکی 35 20 آیه 82 کلمه 330 حرف شهر (مکه)  
91 سوره الشمس مکی 26 15 آیه 54 کلمه 247 حرف خورشید الناقه، صالح
92 سوره اللیل مکی 9 21 آیه 71 کلمه 302 حرف شب  
93 سوره الضحى مکی 11 11 آیه 40 کلمه 192 حرف اوائل روز  
94 سوره انشراح مکی 12 8 آیه 27 کلمه 103 حرف شرح صدر، آرامش الم نشرح، شرح
95 سوره التین مکی 28 8 آیه 34 کلمه 103 حرف انجیر  
96 سوره علق مکی 1 19 آیه 92 کلمه 280 حرف خون بسته اقراء
97 سوره قدر مکی 25 5 آیه 30 کلمه 112 حرف اندازه گیری و تقدیر انا انزلناه
98 سوره بینة مدنی 100 8 آیه 95 کلمه 435 حرف دلیل روشن البریة، لم یکن، القیامه، اهل الکتاب
99 سوره الزلزال مدنی 93 8 آیه 35 کلمه 149 حرف به لرزه درآمدن الزلزلة
100 سوره العادیات مکی 14 11 آیه 40 کلمه 163 حرف دویدن با سرعت  
101 سوره القارعة مکی 30 11 آیه 36 کلمه 150 حرف کوبنده،حادثه مهم و سخت  
102 سوره تکاثر مکی 16 8 آیه 28 کلمه 120 حرف جمع ثروت، تفاخر  
103 سوره العصر مکی 13 3 آیه 14 کلمه 68 حرف وقت عصر  
104 سوره الهمزة مکی 32 9 آیه 33 کلمه 130 حرف عیب جو و غیبت کننده لمزه
105 سوره الفیل مکی 19 5 آیه 23 کلمه 96 حرف نام حیوان الم تر کیف
106 سوره قریش مکی 29 4 آیه 17 کلمه 93 حرف نام قبیله معروف ایلاف
107 سوره ماعون مکی 17 7 آیه 25 کلمه 125 حرف چیز کم أرأیت، الدین
108 سوره کوثر مکی 15 3 آیه 10 کلمه 42 حرف خیر کثیر و فراوان  
109 سوره کافرون مکی 18 6 آیه 26 کلمه 94 حرف کسانی که حق را می پوشانند. جحد، العبادة، المقشقشه
110 سوره نصر مدنی 102 3 آیه 19 کلمه 78 حرف یاری التودیع
111 سوره لهب مکی 6 5 آیه 20 کلمه 77 حرف طنابی که از الیاف بافته شده ابی لهب، مسد، تبت
112 سوره توحید مکی 22 4 آیه 15 کلمه 47 حرف یگانگی التوحید، الصمد، نسبة الرب،الأساس
113 سوره فلق مکی 20 5 آیه 23 کلمه 74 حرف شکافتن، طلوع صبح  
114 سوره ناس مکی 21 6 آیه 20 کلمه 79 حرف مردم
Share