آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

انجمن‌ها: 

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

۱- آیا سخنرانی یک غیرروحانی بر روی منبر اشکال است؟
۲- اگر مومنین در مسجد باشند و امام جماعت راتب نیامده باشد و وقت فضیلت نماز هم در حال گذشتن باشد، باید صبر کرد تا امام جماعت راتب بیاید یا اینکه یکی از غیر روحانیون امام جماعت شود؟

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ  آیت الله  مکارم شیرازی

۱- در صورتی که دسترسی به روحانی واجد شرایط نباشد امامت غیر روحانی واجد شرایط، امامت جماعت اشکالی ندارد ولی اگر دسترسی به روحانی واجد شرایط باشد احتیاط آن است که او را مقدم بدارند.
۲- در پله های پایین منبر اشکال ندارد.

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی

۱- سخنرانی غیر روحانی بر روی منبر فی حد نفسه حرام نیست، هر چند در نوع مناطق به حسب عرف متشرعه، نشستن روی منبر و سخنرانی غیر روحانی و غیر ملبس و لباس روحانی روی منبر امر پسندیده ای نیست و بهتر است که به جای منبر از صندلی استفاده شود یا حداقل از پله های پایین استفاده شود، و اگر در منطقه ای و شرایطی خاص موجب اختلاف باشد یا اینکه موجب وهن و سبکی تلقی شود، استفاده از منبر توسط غیر روحانی به خصوص افراد کم سواد و کم اطلاع نسبت به امور دینی و مذهبی ترک شود.
۲- مأمومین در فرض امید به آمدن روحانی راتب می توانند صبر کنند تا امام راتب بیاید و در صورتی که موجب اختلاف بین مأموین نباشد، غیر راتب نیز می تواند امام جماعت شود و نماز جماعت از زمان فضیلت به تأخیر نیافتد. البته، باید توجه داشت که با وجود روحانی در مسجد، غیر روحانی امامت نکند.

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی

۱- مناسب است در منابر از اشخاص روحانی آشنا به مسایل و احکام دین استفاده گردد.
۲- در این گونه موارد متولّی شرعی طبق مصلحتِ مسجد، عمل کند.

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ آیت الله سبحانی

درباره هر دو سوال به صورت موردی و جزیی اشکال ندارد اما نه به صورت دایمی و کلی.

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ آیت الله صادق روحانی

۱- در تبلیغ دین و بیان احکام شرعیه لباس خاصی مدخلیت ندارد و نداشته تا حال ولی چنانچه مقتضی عنوان ثانوی عقلاً قوم و جمعیت برای بیان احکام لباس خاصی تعیین کنند و بزرگان دینی هم قبول کرده باشند باید متابعت نمود و تشتت موجب ضرر دین و همه می شود.
۲- آنچه در جواب سوال بیان شد جواب این سوال معلوم می شود.

آیا در نماز جماعت می توان به امام جماعت غیر روحانی اقتدا کرد؟

پاسخ  آیت الله نوری همدانی

۱- ذاتاً هیچ اشکالی ندارد مگر اینکه در موردی اهانت به روحانیت محسوب شود.
۲- این موضوع اگر با اجازه امام راتب انجام بگیرد، بی اشکال است.

پدیدآورنده: 
Share