زن در جايگاه همسرى از منظر قرآن

انجمن‌ها: 

زن در جايگاه همسرى از منظر قرآن

در این نوشتار با عنوان «زن در جایگاه همسری از منظر قرآن» با ما همراه باشید.

تداوم‌ بخش نسل بشر

«از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر كرد.» (سوره نساء آیه ۱)
این آيه نقش مشتركی، براى زن و مرد در تكثير و گسترش نسل انسان، قائل شده و زنان را شريک تداوم‌ نسل بشر و داراى تأثير در خَلق و خُلق فرزندان می‌ داند.

همسر، عامل آرامش

«از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و ميان شما و همسرانتان علاقه‌ شديد و رحمت قرار داد.» (سوره روم آیه ۲۱)

زن در جايگاه همسرى از منظر قرآن

Share