احکام شخص وسواس

انجمن‌ها: 

احکام شخص وسواس

حضرت آیت الله مظاهری به پرسشی درباره وسواس پاسخ گفته است.

سوال: ملاک در تشخیص صدق عنوان وسواس چیست؟

پاسخ: ملاک در صدق عنوان وسواسی بر کسی، عرف است. هر چند اگر کسی بیش از 3 بار در مسأله ای شک کرد، وسواسی محسوب شده و باید به احکام وسواس عمل نماید.

پدیدآورنده: 
Share