لطیفه های عبید زاکانی - 3

انجمن‌ها: 

یکی اسبی به عاریت خواست
گفت:اسب دارم اما سیاه است
گفت:مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد
گفت:چون نخواهم داد، همینقدر بهانه بس است

Share